Sticky notes самозалепващи лепящи листчета


ХРИМА КО ООД започна изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP002-2.073-6664-C01 по проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073. Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност: 10000.00 лв., от които 8500.00 лв. европейско и 1500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 04.08.2020 г.

Край на проекта: 04.11.2020 г.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


ХРИМА Ко ООД
Всички права запазени, ©2023
НАЧАЛО    ЗА НАС    КОНТАКТИ